Anders Belicht BV wordt bestuurd door de Stichting Anders Belicht bewindvoering curatele en budgetbeheer en beoogt de kosten van de uitvoering van de schuldsanering tegen kostprijs/markttarief te verrichten, waarbij capaciteit naar behoefte kan worden ingehuurd.

Op deze wijze heeft de Stichting die een ANBI-status nastreeft -geen extra lasten/uitgaven voor haar werkzaamheid. Winsten/dividend van Anders Belicht BV komen als gift terecht in de Stichting.

De werkzaamheden van de BV beperken zich tot dienstverlening in het kader van oplossen van schulden en wordt deels door vrijwilligers uitgevoerd en deels door beroepskrachten tegen betaling.

De belangrijkste taken zijn:

  • intake in inventarisatie van de schulden
  • berekening van de beslagvrije som
  • correspondentie met schuldeisers
  • bewaken terugbetalen afkoopsom via bewindvoering

De bewindvoering alsdan geschied onder verantwoordelijkheid en toezicht van:

Drs J.A.C. Vlaar, financieel expert
Mr. J.M.R. Vlaar; gepensioneerd advocaat/vrijwilliger

Naast de uitvoering ten behoeve van de Stichting die de afkoopsom ter beschikking stelt, bemiddelt Anders Belicht BV ook bij schulden indien binnen het relatienetwerk van de schuldenaar iemand bereid is het geld ter beschikking te stellen of zelfs te schenken.

Voor de bemiddeling wordt dan een vergoeding gevraagd en na een succesvolle afkoop is Anders Belicht BV niet verantwoordelijk voor eventuele terugbetaling van de afkoopsom; dat wordt dan aan dat relatienetwerk zelf overgelaten. In ieder geval mag de afkoopsom nimmer meer zijn dan in 3 jaar redelijk af is te betalen.

Deze geldbedragen mogen niet via de Stichting lopen als deze een ANBI-status heeft. De Stichting is verplicht haar fonds in stand te houden ten behoeve van volgende schuldsanerin-gen. Anders Belicht BV zal een afzonderlijke administratie voeren voor beschikbaar gestelde gelden. Uiteraard wordt er pas een aanbod gedaan aan de schuldeisers als het geld fysiek ter beschikking is gesteld. Uiteraard inclusief een bedrag ter bestrijding van de kosten van Anders Belicht BV.

Contact: info@andersbelicht.org, 0495-844280